Kế hoạch về việc lập kế hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

—————

B… …, ngày 13  tháng 08 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC LẬP CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011

 

Căn cứ Chỉ thị số abcd/CT-BGDĐT ngày ef/gh/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012;

Chỉ thị số ik/CT-UBND ngày lm/np/2011 của UBND tỉnh L… về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục – đào tạo năm học 2011 – 2012 trên địa bàn tỉnh;

Công văn số qrst/BGDĐT-GDTrH ngày uv/xy/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2011 – 2012;

Công văn số zwab/SGDĐT-GDTrH ngày mj/cd/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2011 – 2012;

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 số eg/KH-THPT của trường THPT P…;

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 số st/KH-T.T của Tổ Toán – Tin trường THPT P…;

Căn cứ tình hình thực tế của bản thân; tôi xây dựng kế hoạch về việc lập các kế hoạch năm học 2011 – 2012 như sau:

 

I.      Đặc điểm tình hình:

1.     Bối cảnh năm học:

Năm học 2011 – 2012 được Bộ GD&ĐT xác định là năm học đẩy mạnh đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó việc đổi mới quản lí phải được các cấp lãnh đạo từ cấp Bộ cho đến cấp Tổ chuyên môn tập trung thực hiện. Đổi mới quản lí phải đi đôi với quản lí có kế hoạch. Lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ trưởng chuyên môn trong năm học này.

 

2.     Thuận lợi:

- Được Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện giúp đỡ.

- Bản thân được đào tạo đạt chuẩn, đã là tổ trưởng chuyên môn một số năm, có đôi chút kinh nghiệm trong quản lí tổ chuyên môn; được đồng nghiệp tin tưởng giúp đỡ.

 

3.     Khó khăn:

- Hệ thống kế hoạch tương đối nhiều, chồng chéo cả về thời gian và một bộ phận nội dung.

- Bản thân còn chưa tạo được cách làm việc khoa học; số tiết dạy và các công tác chuyên môn khác còn nhiều, áp lực công việc lớn; còn thiếu kinh nghiệm trong các công việc hành chính.

 

II.   Mục tiêu:

1. Lập đủ các kế hoạch theo yêu cầu, đạt chuẩn về nội dung và thể thức trình bày văn bản, đảm bảo các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

  Tỉ lệ
Kế hoạch được lập/Kế hoạch yêu cầu 100%
Đảm bảo tính mục đích 100%
Đảm bảo tính khoa học 100%
Đảm bảo tính cụ thể, đo được 100%
Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 100%
Đảm bảo tính linh hoạt 100%
Đảm bảo tính dân chủ 100%
Đảm bảo đạt chuẩn về trình bày 100%
Đảm bảo đúng quy trình 100%

 

 

III. Các nhiệm vụ và giải pháp:

1.     Nghiên cứu các văn bản về nhiệm vụ năm học:

- Ngay từ đầu năm học, bản thân sẽ tìm và nghiên cứu, học tập các văn bản về nhiệm vụ năm học, bao gồm: Chỉ thị Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012; Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục – đào tạo năm học 2011 – 2012 trên địa bàn tỉnh; Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2011 – 2012; Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2011 – 2012; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của.

- Vạch ra tên, nội dung, thờiđiểm hoàn thành của từng kế hoạch cần lập trong năm học.

 2.     Nghiên cứu về quy trình và các nguyên tắc lập kế hoạch

- Dự lớp bồi dưỡng về công tác Tổ trưởng chuyên môn trường THPT do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Dự lớp bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch của trường.

- Nghiên cứu thông tư số 01/2011/BNV của Bộ Nội về thể thức trình bày văn bản.

3.     Tận dụng các nguồn lực đê tiến hành lập kế hoạch:

- Tận dụng các kế hoạch đã có của năm ngoái để chỉnh sửa cho nhanh;

- Nếu kế hoạch nào mà các tổ khác hoặc cá nhân khá đã làm thì mình có thể đi copy và chỉnh sửa;

- Tận dụng hết thời gian có thể để làm kế hoạch, hạn chế các công việc không cần thiết khác như lên lớp, dự giờ, coi kiểm tra, thể thao, giải trí, nấu ăn, giặt quần áo. Thực hiện khẩu hiệu : Lập kế hoạch hay là chết.

- Cần tạo một ổ riêng trong máy tính để lưu các Kế hoạch, cần tạo nhiều chữ viết tắt, kĩ thật gõ tắt để lập kế hoạch cho nhanh.

 

4.     Thường xuyên chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp

- Thường xuyên tiếp nhận sự phải hồi của mọi tổ chức, cá nhân để thay đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

- Tham khảo ý kiến các cấp về việc lập thêm nhiều kế hoạch khác cho phù hợp với tình hình năm học.

IV. Lịch trình thực hiện:

Thời gian

Công việc

Tháng 08/2011

Tuần 1

-  Dự lớp bồi dưỡng về công tác Tổ trưởng chuyên môn trường THPT do Sở GD&ĐT tổ chức;- Nghiên cứu, học tập các văn bản về nhiệm vụ năm học;

-  Nghiên cứu thông tư của BNV về thể thức trình bày văn bản

Tuần 2

-Lập Kế hoạch về việc lập kế hoạch

Tuần 3

-Tạo thư mục và các quy tắc gõ tắt trong máy tính về các kế hoạch;-  Copy và sắp xếp lại các kế hoạch của các năm học trước và các kế hoạch tham khảo.

Tuần 4

-  Lập khung dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm  học.-  Lập Kế hoạch tháng 9

Tháng 09/2011

Tuần 1

-Xin số liệu để lập dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

Tuần 2

-  Đem dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ra xin ý kiến tập thể tổ-Chỉnh sửa kế hoạch ngay sau khi xin ý kiến.

Tuần 3

-Trình Ban lãnh đạo dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học để phê duyệt;-Chỉnh sửa nếu cần

-Lập Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tuần 4

-Công bố kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm  học đã được phê duyệt- Lập Kế hoạch tháng 10

Tháng 10/2011

Tuần 1

-Lập dự thảo Kế hoạch dạy học.-  Lập Kế hoạch dạy học tự chọn môn Toán

Tuần 2

-  Xin Tổ chuyên môn và Lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch dạy học;- Lập Kế hoạch cá nhân

- Lập Kế hoạch nâng cao chất lượng bộ môn Toán

Tuần 3

-Xin Tổ chuyên môn và Lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch cá nhân;-Lập Kế hoạch sử dụng thiết bị

-Lập Kế hoạch kiểm tra, thanh tra cán bộ giáo viên

Tuần 4

- Xin Tổ chuyên môn và Lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch sử dụng thiết bị;- Lập Kế hoạch tháng 11

Tháng 11/2011

Tuần 1

- Cho thành viên trong tổ đăng kí nội dung đổi mới

Tuần 2

- Lập dự thảo Kế hoạch đổi mới của tổ- Lập Kế hoạch Hội giảng

Tuần 3

- Đem dự thảo kế hoạch đổi mới của tổ ra xin ý kiến tập thể tổ- Chỉnh sửa kế hoạch ngay sau khi xin ý kiến.

- Lập Kế hoạch thành lập câu lạc bộ toán học

Tuần 4

- Trình Ban lãnh đạo dự thảo kế hoạch đổi mới của tổ để phê duyệt;- Chỉnh sửa nếu cần rồi công bố.

- Lập Kế hoạch ôn thi học kì Icác bộ môn của tổ

- Lập Kế hoạch ra đề kiểm tra học kì I

- Lập Kế hoạch tháng 12

Tháng 12/2011

Tuần 1

- Lập dự thảo Kế hoạch Phụ đạo học sinh yếu kém của tổ và xin ý kiến tập thể;- Xin phê duyệt kế hoạch Phụ đạo học sinh yếu kém của tổ

Tuần 2

- Lập dự thảo Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh khá giỏi của tổ và xin ý kiến tập thể;- Xin phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng học sinh khá giỏi của tổ

Tuần 3

- Lập Kế hoạch Phụ đạo học sinh yếu kém của cá nhân- Lập Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh khá giỏicủa cá nhân

Tuần 4

- Lập Kế hoạch Bồidưỡng độingũ GV của tổ năm 2012- Lập Kế hoạch tháng 1/2012

Tháng 1/2012

Tuần 1

- Lập Kế hoạch tổ chức hộithi đồ dùng dạy học

Tuần 2

- Lập Kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán năm học 2011 – 2012

Tuần 3

- Lập Kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ toán học năm 2012

Tuần 4

- Lập Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ- Lập Kế hoạch tháng 2/2012

Tháng 2/2012

Tuần 1

- Lập Kế hoạch ra đề và chấm thi học sinh giỏi cấp trường
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tuần 4

- Lập Kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi thi.- Lập Kế hoạch tháng 03

Tháng 3/2012

Tuần 1

- Lập Kế hoạch tổ chức ngày 08/03, 26/03

Tuần 2

- Lập Kế hoạch ôn thi ĐH, CĐ 2012

Tuần 3

- Lập Kế hoạch Hộigiảng “Giờ học thân thiện, học sinh tích cực”

Tuần 4

- Lập Kế hoạch Hộigiảng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học- Lập Kế hoạch tháng 04

Tháng 04/2012

Tuần 1

- Lập Kế hoạch ôn thi học kì II,- Lập Kế hoạch ra đề thi học kì II

Tuần 2

- Lập Kế hoạch tổng kết năm học- Lập Kế hoạch tháng 05

Tháng 05/2012

 

- Lập Kế hoạch học học hè cho học sinh- Lập Kế hoạch tháng 06

Tháng 06/2012

 

- Lập Kế hoạch bồidưỡng hè cho giáo viên- Lập Kế hoạch tháng 07

Tháng 07/2012

 

- Lập Kế hoạch thăm quan học tập,- Lập Kế hoạch chuẩn bị năm học mới

- Lập Kế hoạch tháng 08

 

V. Kiến nghị:

-         Đề nghị nhà trường tạo mọiđiều kiện để cá nhân tôi lập các kế hoạch thành công.

-         Đề nghị nhà trường xem xét quy định mỗicá nhân cần lập thêm kế hoạch về việc thực hiện kế hoạch để dễ quản lí và kiểm tra.

 

Người lập kế hoạch

Kí tên

Hoàng Ngọc Thế

About hoangngocthe

Một viên phấn trắng
Gallery | This entry was posted in Bụi phấn, Hài hước. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kế hoạch về việc lập kế hoạch

  1. Quân đây ! nói:

    Ông lắm chữ quá !:D

Bình luận đã được đóng.